Algemene voorwaarden

Op alle gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Tuincentrum van toepassing zoals deze met de Consumentenbond zijn overeengekomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Utrecht onder nummer: 325/2009. U kunt een exemplaar verkrijgen bij de kassa van het tuincentrum, u kunt de voorwaarden ook direct online inzien:

Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Tuincentrum

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze algemene consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder: a. De ondernemer: Het tuincentrum dat als natuurlijk of rechtspersoon bedrijfsmatig direct goederen verkoopt aan particulieren, waaronder dode en levende materialen voor verwerking/gebruik in tuin en huis en die bovendien lid is van de sectie retail van Tuinbranche Nederland, verder te noemen Tuinbranche Nederland.

a. Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.

b. Dode materialen: alle overige producten en materialen.

c. Goederen: Onder goederen worden tevens begrepen andere aan deze branche verwante artikelen en diensten voorzover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde ondernemer.

d. Consument: Iedere natuurlijk of rechtspersoon die - niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf - aan een ondernemer, als onder a. omschreven, opdracht geeft tot het leveren van goede-ren en/of het verrichten van werkzaamheden.

e. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen consument en ondernemer zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, inclusief BTW.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Tuincentrum zijn van toepassing op alle aan-biedingen en/of op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoering van werk door de leden van Tuinbranche Nederland aan consument.

2. Deze Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Tuincentrum zijn niet van toepassing op huur- en verhuurovereenkomsten tussen een consument en een ondernemer.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD/DE OFFERTE

1. De aangeboden goederen en/of diensten van de ondernemer worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien de ondernemer in zijn aanbod getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen noemt die voor het aanbod wezenlijk zijn, zal hij aan de nauwkeurigheid van deze opgave uiterste zorg besteden.

2. Bij het aanbod wordt tevens een schriftelijk exemplaar van de Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Tuincentrum aan de consument overhandigd. Indien er sprake is van beperkingen in of voorwaarden verbonden aan het aanbod, worden deze beperkingen of voorwaarden hierin duidelijk vermeld.

3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij het aanbod aanvaardt. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de uitvoering, het eventuele recht van retournering, de wijze van betaling, de eventuele minimumduur van een duurovereenkomst, de bijkomende kosten en overige condities.

4. Offertes voor het aannemen van werk worden schriftelijk uitgebracht op basis van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie waarvan de ondernemer zich op de hoogte heeft gesteld. De consument heeft de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken.

5. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.

6. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het vierde lid door de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de consument mogelijk te maken.

7. De ondernemer behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen.

8. In de offerte is vermeld wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer het moment van oplevering is.

9. De offerte vermeldt de wijze van betaling.

ARTIKEL 4 - HET RECHT VAN RETOURNERING 

1. Het aanbod houdt tevens een recht van retournering van goederen gedurende ten minste tien dagen in, ingaande de dag na de verkoop, tenzij anders overeengekomen is conform lid 2 van artikel 3 en met inachtname van hetgeen bepaald is in lid 3 van dit artikel. Onbeschadigde en ongebruikte goederen in de originele verpakking en met de originele kassabon kunnen zonder meer worden geretourneerd. Dit recht geldt niet voor planten en dieren.

2. Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld zijn steeds uitgesloten van het recht van retournering. Andere beperkingen of uitsluitingen van het recht van retournering zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

3. De consument kan van zijn recht van retournering uitsluitend gebruikmaken op de wijze die door de ondernemer bij het aanbod is aangegeven.

4. Indien het recht van retournering geen restitutie van de koopsom inhoudt doch de levering van een vervangend artikel of van een tegoedbon, zal de ondernemer dit in het aanbod meedelen.

ARTIKEL 5 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument een bedrag (vooruit) betaald heeft zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na toepassing van het recht van retournering, terugbetaling plaatsvinden, indien de overeenkomst waarop die (vooruit)betaling betrekking heeft niet tot stand komt dan wel ontbonden wordt en restitutie van het (aan)betaalde bedrag is aangeboden.

3. De consument zal verwezen worden naar de Algemene consumentenvoorwaarden voor het tuincentrum zoals deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Utrecht onder nummer 325/2009 en op internet zijn geplaatst op www.tuinbranche.nl. Tijdig voor het tot stand komen van de overeenkomst zal de ondernemer de in artikel 3, leden 2 en 3 van deze Algemene consumentenvoorwaarden voor het tuincentrum bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.

4.De ondernemer zal tevens - bij het aanbod - aan de consument de volgende informatie verstrekken:

a. schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het recht van retournering gebruik kan maken;

b. het geografische adres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

c. de na aankoop bestaande service en de garanties bij bestellingen en met de consument over-eengekomen maatwerk.

ARTIKEL 5A – AANVULLENDE BEPALINGEN BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:

a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer;

b. de belangrijkste kenmerken van de goederen;

c. de prijs, inclusief BTW, van de goederen;

d. de eventuele kosten van aflevering;

e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;

f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van zeven werkdagen op de overeenkomst;

g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

2. De ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de ondernemer niet kan worden toegerekend. De consument en de ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.

3. De consument heeft gedurende zeven werkdagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

4. Wanneer de gekochte goederen niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen. Wanneer de consument en de ondernemer zijn overeengekomen dat een zaak van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval de consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De ondernemer dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.

5. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de ondernemer aan de consument de volgende gegevens:

a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;

b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de overeenkomst en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van zeven werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:

I. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de koper ter beschikking kunnen staan; 

II. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending voor rekening van de koper komen;

III. de informatie over de ontbinding van de lening indien de consument de koopsom financiert met een lening bij de ondernemer of bij een derde op grond van een overeenkomst tussen de ondernemer en die derde.

IV. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;

V. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service;

VI. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.

6. Wanneer de ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal drie maanden en zeven werkdagen. Wanneer de verkoper in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.

7. Retour zenden is voor rekening en risico van de consument. De ondernemer mag bij de ontbinding van de overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

ARTIKEL 6 - DE PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen. De prijs is inclusief BTW doch exclusief eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten. Eventuele kosten voor montage- en/of inrichtings- en/of installatiewerkzaamheden zullen steeds separaat worden geoffreerd. Van alle bijkomende kosten zal de ondernemer tijdig voor het sluiten van de overeenkomst de consument opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de consument kunnen worden berekend.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de levering en/of uitvoering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn maar levering en/of uitvoering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de consument bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

4. Het tweede lid is niet van toepassing wanneer de prijsverhoging het gevolg is van door de ondernemer op verzoek van de consument uitgevoerd meerwerk en de consument daarover van tevoren op de hoogte is gesteld of de consument na de totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen wenst in de uitvoering daarvan.

ARTIKEL 7 - CONFORMITEIT

1. De ondernemer staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De ondernemer staat er bovendien voor in dat de goederen en/of diensten die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en bruikbaar zijn) alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.

2. De consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of in-dien goederen worden samengevoegd op aanwijzing van de consument, staat de consument in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en deze vergissing ook voor de ondernemer kenbaar moet zijn geweest. Indien de consument gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door de ondernemer schriftelijk zijn bevestigd voor risico van de consument.

3. Indien de aankoop een plant of dier betreft, zal de ondernemer aan de consument de essentiële informatie verstrekken voor een juist gebruik van de plant c.q. de gezondheid en de juiste verzorging van het dier, waarbij mede aangesloten wordt op de door de consument verschafte informatie.

4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

5. Los van hetgeen in leden 1 en 2 is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven handelsgarantie, behoudt de consument volledig zijn wettelijke garantierechten.

ARTIKEL 8 - WIJZIGINGEN AANGENOMEN WERK

1. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van de algemene consumenten-voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.

2. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen de ondernemer en de consument onderling worden verrekend.

ARTIKEL 9 - AFLEVERING

1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van de gekochte goederen stelt c.q. – bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname – kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de goederen over op de consument.

2. Voorzover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen de ondernemer en de consument een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

3. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.

4. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.

5. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.

6. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen.

ARTIKEL 10 - OPLEVERING

Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: 

a. hetzij wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het werk heeft aanvaard;

b. hetzij wanneer uiterlijk 10 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;

c. hetzij wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 11 - VERKOOP UIT VOORRAAD OF OP BESTELLING

1.Verkoop en levering geschiedt uitsluitend à contant. De geaccepteerde betaalmiddelen en eventuele beperkingen daarop worden vooraf door de ondernemer aangegeven.

2.Verkoop en levering op bestelling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijke en schriftelijke bestelling door de consument tenzij tussen de consument en de ondernemer anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 - UITVOERING VAN EEN BESTELLING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van goederen en bij de beoordeling van een aanvraag tot verlening van diensten. De ondernemer is gerechtigd de bestelling of onderdelen daarvan uit te laten voeren door niet bij hem in dienst zijnde derden.

2. Indien de overeenkomst aflevering van de verkochte goederen inhoudt, geldt als plaats van aflevering het door de consument opgegeven adres en de aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen.

3. De consument is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering mogelijk te maken.

4. De ondernemer mag ervan uitgaan dat de goederen met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen tengevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is de consument gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij de consument de ondernemer over het ontbreken van die mogelijkheden van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd. De ondernemer informeert bij de consument naar de situatie ter plaatse om zo een inschatting te kunnen maken van de bereikbaarheid, de mogelijkheid op gebruikelijke wijze te kunnen lossen en eventuele bijkomende kosten. De ondernemer legt de vastgestelde bijzonderheden schriftelijk in de offerte vast.

5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 12 van deze Algemene consumentenvoorwaarden voor het tuincentrum is vermeld, zal de ondernemer de geaccepteerde bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd overeengekomen.

6. Tenzij anders overeengekomen dient de consument bestellingen binnen zeven dagen na bericht van de ondernemer − met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten − af te halen of te laten bezorgen. Laat de consument dit na dan zijn de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.

7. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van de bestelde goederen, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan tijdig en zo mogelijk binnen veertien dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 9 van deze Algemene consumentenvoorwaarden voor het tuincentrum is vermeld en behoudens overschrijding als gevolg van overmacht, heeft de consument bij overschrijding van de overeengekomen bezorg- of levertijd met meer dan zeven werkdagen het recht om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten).

8. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zodanige inspan-ningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Hierover, over de levertijd en over de eventuele meer- of minderprijs informeert de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze. Stemt de consument niet in met levering van het vervangend artikel, dan heeft hij het recht om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten).

9.Levering kan in onderling overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de goederen gereed of voorradig zijn.

ARTIKEL 13 - BETALING / NIET-TIJDIGE BETALING

1. Betaling vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan zal deze betaling dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

4. Bij verkoop van goederen heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling te verplichten tot maximaal 50% van de te betalen prijs.

5. De consument is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. De ondernemer zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de consument alsnog de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

6. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

7. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de vordering is voldaan.

8. Alle in redelijkheid gemaakte redelijke kosten die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de consument.

ARTIKEL 14 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet danwel niet geheel zijn betaald.

ARTIKEL 15 - KLACHTEN 

1. Klachten worden op vertoon van een bewijs van aankoop in behandeling genomen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten terzake verliest.

2. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID

1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die voor risico van de ondernemer komt of aan hem is toe te rekenen, of aan personen in zijn dienst, danwel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen.

2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 17 - GESCHILLENREGELING

1. Geschillen tussen de consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag.

2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de con-sument zijn klacht eerst, overeenkomstig art. 15, aan de ondernemer heeft voorgelegd.

3. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet deze de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar gel-dende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend een Nederlandse rechter danwel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 18 - NAKOMINGSGARANTIE

Tuinbranche Nederland staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. De brancheorganisatie verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is: 

  • aan het lid is surséance van betaling verleend;
  • het lid is failliet verklaard;
  • de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de betreffende brancheorganisatie aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 19 - SLOTBEPALING

Tuinbranche Nederland zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden zijn gedeponeerd bij Rechtbank Utrecht onder nummer 325/2009.

Algemene voorwaarden

LET OP: DEZE VOORWAARDEN ZIJN SLECHTS EEN VOORSTEL EN NIET BINDEND / VERPLICHTEND. ALLE ZAKEN DIENEN DOOR DE OPDRACHTGEVER ZELF GETOETS EN/OF AANGEPAST TE WORDEN.

 

GARDEN CONNECT IS OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK VOOR ZAKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE VOORWAARDEN.

 

Algemene Voorwaarden <opdrachtgever>

 

ARTIKEL 1 - Definities In deze algemene consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: het tuincentrum, lid van de Sectie Retail van Tuinbranche Nederland, dat bedrijfsmatig producten en/ of diensten verkoopt aan particulieren, waaronder dode en levende materialen voor verwerking/gebruik in tuin en huis.

Levende materialen: levende producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen. Niet levende materialen: alle overige producten en materialen. Producten: onder producten worden tevens begrepen andere aan deze branche verwante artikelen en diensten die worden verkocht door de ondernemer.

Consument: iedere natuurlijke of rechtspersoon die - niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf - met de ondernemer een overeenkomst sluit voor het leveren van producten en/of het uitvoeren van werkzaamheden. Aangenomen werk: de uitvoering van tussen consument en ondernemer overeengekomen werkzaamheden tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.

Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst met een consument, tot stand gekomen via een georganiseerd systeem voor verkoop/dienstverlening (bijv. webwinkel, telefonische verkoop of postorder) waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (bijv. telefoon, e-mail), zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW.

Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1f BW, zoals bijv. bij consumenten thuis, op beurzen, tijdens busreisjes of op straat.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoering van werk door de leden van Tuinbranche Nederland aan consumenten, behalve op verhuurovereenkomsten.

ARTIKEL 3 - Het aanbod/de offerte en de overeenkomst

1. In het aanbod worden producten en/of diensten van de ondernemer duidelijk, waarheidsgetrouw en zo volledig mogelijk afgebeeld en/of beschreven. De ondernemer zal getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen die voor de consument belangrijk zijn nauwkeurig vermelden.

2. Deze algemene voorwaarden worden bij het aanbod overhandigd.

3. Uit het aanbod blijkt duidelijk welke rechten en plichten zijn verbonden aan het accepteren van het aanbod, zoals prijs, uitvoering, eventueel recht van retournering, wijze van betaling, bijkomende kosten, etc..

4. De consument geeft de ondernemer alle informatie die belangrijk is voor een correcte offerte. De ondernemer brengt schriftelijk offerte uit, rekening houdend met deze informatie. De consument moet de offerte goed kunnen beoordelen door gespecificeerde, volledige en nauwkeurige omschrijving van producten en werkzaamheden in de offerte.

5. De offerte vermeldt een datum en is, tenzij anders afgesproken, 30 dagen geldig.

6. De ondernemer behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Als de offerte niet doorgaat retourneert de consument op eerste verzoek van de ondernemer ontwerpen, tekeningen en/of schetsen. Doet de consument dat niet, dan kan de ondernemer een redelijke vergoeding voor zijn ontwerp in rekening brengen, mits hij de consument daarover tevoren heeft geïnformeerd.

7. De offerte bevat verder: - wanneer het werk wordt aangevangen en wanneer de oplevering is - eventuele levertermijnen (als niets is afgesproken geldt uiterlijk 30 dagen) - de wijze van betaling - het vestigingsadres van de ondernemer waar de consument met vragen en eventuele klachten terecht kan - of de consument van het retourrecht zoals omschreven in artikel 4 gebruik kan maken - na aankoop bestaande services en garanties.

8. De overeenkomst komt tot stand zodra de consument het aanbod accepteert en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.

ARTIKEL 4 - Het recht van retournering bij een koop in de winkel

1. Tenzij anders afgesproken, kunnen gekochte producten tot tien dagen na aankoop (ingaande de dag na aankoop) worden geretourneerd. Zij moeten ongebruikt en in de originele verpakking zijn met de originele kassabon. Eventuele door de ondernemer bij het aanbod aangegeven wijze van retournering moet worden gevolgd door de consument.

2. Uitgezonderd van retourrecht zijn: - bloemen, planten, bomen en dieren; - producten die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of op verzoek van de consument zijn besteld; - andere producten waarvan de ondernemer in het aanbod heeft aangegeven dat ze niet mogen worden geretourneerd.

3. De ondernemer mag in plaats van geld terug ook kiezen voor het sluiten van een vervangende koop of het geven van een tegoedbon, als dit bij het aanbod is aangegeven.

4. Als de consument gebruik maakt van het retourrecht waarbij geld wordt teruggegeven, dan zal de ondernemer binnen uiterlijk 14 dagen eventuele (aan)betalingen aan de consument terugbetalen.

ARTIKEL 5 – Levertermijnen en aflevering

1. Aflevering geschiedt op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van de gekochte producten stelt of kan stellen bij weigering tot afname na schriftelijke ingebrekestelling. Na aflevering gaat het risico van de producten over op de consument.

2. Als gekochte producten niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen de ondernemer en de consument een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen. Als er geen levertermijn is afgesproken geldt een vaste levertermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na de bestelling. ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR HET TUINCENTRUM Tuinbranche Nederland

3. De opgegeven levertermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.

4. Bij overschrijding van een vermoedelijke levertermijn moet de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke stellen en hem alsnog een redelijke termijn voor levering bieden.

5. Bij overschrijding van de vaste levertermijn of de nadere termijn zoals bedoeld in lid 4 mag de consument zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vorderen.

6. Een ingebrekestelling is niet nodig als de levering blijvend onmogelijk is of anderszins blijkt dat de ondernemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.

ARTIKEL 6 – Aanvullende bepalingen bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst

1. Voordat de overeenkomst wordt aangegaan moet de ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:

a. identiteit en vestigingsadres van de ondernemer;
b. belangrijkste kenmerken van de producten;
c. prijs van de producten incl. BTW en alle niet vermijdbare kosten zoals die van aflevering, vervoer, levering, porti, etc;
d. wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
e. voorwaarden van en wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, onder bijvoeging van het modelformulier voor herroeping;
f. indien van toepassing: als het herroepingsrecht niet van toepassing is, bijvoorbeeld bij maatwerk, bloemen, planten en dieren;
g. indien van toepassing: de geldigheidsduur van het aanbod;
h. indien van toepassing: als de consument zelf de kosten van retournering draagt en, als de ondernemer voor terugname kan zorgen, wat dit kost. Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst draagt de ondernemer de kosten van retournering;
i. indien van toepassing: informatie over garanties en service na aankoop

2. De consument mag gedurende 14 werkdagen de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.

3. Als de gekochte producten niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen. Als de consument en de ondernemer hebben afgesproken dat een product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan betaalt de ondernemer de kosten van retour zenden. Dit is alleen van toepassing als de consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De ondernemer informeert de consument hierover op begrijpelijke wijze.

4. Bij levering verstrekt de ondernemer het wettelijke retourformulier en de manier waarop de consument gebruik kan maken van zijn ontbindingsrecht, Bij een duurovereenkomst vermeldt de ondernemer hoe de duurovereenkomst moet worden opgezegd.

5. Als de ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet (in de juiste vorm) heeft verstrekt, is de termijn van de bedenktijd maximaal 12 maanden en 14 werkdagen. Als de verkoper binnen die 12 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht de termijn van 14 werkdagen te lopen.

6. Bij een overeenkomst op afstand is het retour zenden voor rekening en risico van de consument, tenzij de ondernemer de consument niet tijdig van dit feit op de hoogte heeft gesteld. De ondernemer mag bij de ontbinding van de overeenkomst op grond van de bedenktijd geen kosten in rekening brengen. Dit is alleen anders bij diensten, als de ondernemer aantoonbaar op uitdrukkelijk verzoek van de consument is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. De ondernemer mag dan de gemaakte kosten tot aan het moment van herroeping berekenen aan de consument.

ARTIKEL 7 - De prijs en prijswijzigingen

1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf afgesproken. De prijs is inclusief BTW en exclusief eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten. Eventuele kosten voor montage-, inrichtings- en/of installatiewerkzaamheden zullen steeds apart worden geoffreerd. De ondernemer informeert de consument tijdig voor het sluiten van de overeenkomst over de bijkomende kosten.

2. Als binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de levering en/of uitvoering een prijswijziging optreedt, zal de overeengekomen prijs hetzelfde blijven. Als na deze termijn levering en/of uitvoering nog niet heeft plaatsgevonden, mag de consument bij een prijsverhoging de overeenkomst ontbinden.

3. Lid 2 is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

4. Lid 2 is niet van toepassing als de meerprijs komt door de consument verlangd meerwerk en de ondernemer de consument tevoren heeft geïnformeerd over meerkosten, of als de consument na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen wenst in de uitvoering.

ARTIKEL 8 - Conformiteit

1. De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en aan de geldige wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De ondernemer garandeert ook dat de producten en/of diensten die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en bruikbaar zijn) of voor een bijzonder gebruik als dat is afgesproken.

2. De consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of als producten worden samengevoegd op aanwijzing van de consument, staat de consument in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en de ondernemer dat had moeten herkennen. Mondeling of telefonisch door de consument doorgegeven gegevens komen, zonder schriftelijke bevestiging van de ondernemer, voor risico van de consument.

3. Bij de koop van een plant of dier zal de ondernemer aan de consument de essentiële informatie verstrekken voor juist(e) gebruik/gezondheid/verzorging van de plant of het dier, waarbij ook aangesloten wordt op de door de consument verstrekte informatie.

4. Gebreken aan het geleverde ontstaan door ondeskundig gebruik, onzorgvuldigheid of veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht, komen niet voor rekening van de ondernemer. Dat geldt ook voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

5. De consument behoudt te allen tijde zijn wettelijke garantierechten.

ARTIKEL 9 - Wijzigingen aangenomen werk

1. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen.

2. Alle wijzigingen in aangenomen werk zijn meerwerk als dit een hogere prijs oplevert, of minderwerk als het een lagere prijs wordt.

3. Meer- en minderwerk zullen naar redelijkheid worden verrekend.

ARTIKEL 10 - Oplevering

Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de consument. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a. Als de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het werk heeft aanvaard; of
b. als uiterlijk 10 dagen zijn verstreken na een schriftelijke mededeling van de ondernemer dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden; of
c. als de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, waarbij door ingebruikneming van een deel van het werk dat deel als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 11 - Verkoop uit voorraad of op bestelling

1. Verkoop en levering uit voorraad geschiedt uitsluitend à contant. De geaccepteerde betaalmiddelen en beperkingen daarop worden vooraf door de ondernemer aangegeven. 2. Verkoop en levering op bestelling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijke en schriftelijke bestelling door de consument, tenzij anders afgesproken. ARTIKEL 12 - Uitvoering van een bestelling 1. De ondernemer zal uiterste zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoering van de bestelling van producten en bij de beoordeling van een aanvraag tot verlening van diensten. De ondernemer mag de bestelling of onderdelen daarvan uit laten voeren door niet bij hem in dienst zijnde derden.

2. Als de overeenkomst inclusief aflevering is, geldt als plaats van aflevering het door de consument opgegeven adres. De aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen.

3. De consument moet meewerken aan een tijdige aflevering.

4. De ondernemer mag ervan uitgaan dat de producten met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een gebruikelijke loswijze. Als het transport en/of het lossen niet op deze manier kan en daardoor extra kost, moet de consument deze extra kosten voldoen. Dit is alleen anders als de consument de ondernemer op de hoogte heeft gebracht van bijzondere omstandigheden vóór het sluiten van de koop. De ondernemer vraagt de consument naar de situatie op de afleverlocatie om zo een inschatting te kunnen maken van bereikbaarheid, gebruikelijke loswijze en eventuele bijkomende kosten. De ondernemer legt bijzonderheden hieromtrent in de offerte vast.

5. Tenzij anders afgesproken haalt de consument bestellingen binnen 7 dagen na bericht van de ondernemer − met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten − af of laat het bezorgen. Laat de consument dit na dan draagt hij de eventuele meerkosten.

6. Als de bezorging bijv. door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van producten vertraging ondervindt, of als een bestelling niet of slechts deels kan worden uitgevoerd, informeert de ondernemer de consument tijdig en zo mogelijk binnen 14 dagen na bestelling. Met inachtneming van artikel 5 - behoudens overmachtssituaties - mag de consument bij overschrijding van de overeengekomen levertijd met meer dan 7 werkdagen de overeenkomst kosteloos ontbinden.

7. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal de ondernemer redelijke inspanningen verrichten om een vervangend product te leveren. Hierover, over de levertijd en over de eventuele meer- of minderprijs informeert de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze. Stemt de consument niet in met levering van het vervangende product, dan mag hij de overeenkomst kosteloos ontbinden.

8. Levering kan in overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de producten gereed of voorradig zijn.

ARTIKEL 13 - Betaling/niet-tijdige betaling

1. Betaling vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij anders afgesproken.

2. Als betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan geldt betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken.

3. Als betaling in termijnen is afgesproken moet de consument betalen volgens de termijnen zoals vastgelegd in de overeenkomst.

4. Bij verkoop van producten mag de ondernemer de consument tot vooruitbetaling verplichten tot maximaal 50% van de koopsom.

5. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen termijn. De ondernemer zendt daarna een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen.

6. Als daarna nog steeds niet is betaald, mag de ondernemer wettelijke rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum.

7. Bij niet tijdige betaling mag de ondernemer nakoming van de overeenkomst opschorten totdat de vordering is voldaan.

8. Alle in redelijkheid gemaakte kosten die voortvloeien uit niet- of niet tijdige betaling komen voor rekening van de consument.

ARTIKEL 14 - Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten, voor zover niet aard- of nagelvast, blijven eigendom van de ondernemer zolang deze niet of niet geheel zijn betaald.

ARTIKEL 15 - Klachten

1. Bij klachten overlegt de consument een aankoopbewijs. Klachten moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, tijdig na ontdekking van het gebrek. Niet tijdig indienen van de klacht kan verlies van rechten tot gevolg hebben.

2. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat aan de bevoegde rechter kan worden voorgelegd.

ARTIKEL 16 - Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade door een tekortkoming die voor risico van de ondernemer komt of aan hem is toe te rekenen.

2. De consument is aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 17 - Slotbepaling

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als dit schriftelijk is afgesproken tussen partijen. © 2018 Tuinbranche Nederland

Algemene voorwaarden

LET OP: DEZE VOORWAARDEN ZIJN SLECHTS EEN VOORSTEL EN NIET BINDEND / VERPLICHTEND. ALLE ZAKEN DIENEN DOOR DE OPDRACHTGEVER ZELF GETOETS EN/OF AANGEPAST TE WORDEN.

 

GARDEN CONNECT IS OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK VOOR ZAKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE VOORWAARDEN.

 

Algemene Voorwaarden <opdrachtgever>

 

ARTIKEL 1 - Definities In deze algemene consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: het tuincentrum, lid van de Sectie Retail van Tuinbranche Nederland, dat bedrijfsmatig producten en/ of diensten verkoopt aan particulieren, waaronder dode en levende materialen voor verwerking/gebruik in tuin en huis.

Levende materialen: levende producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen. Niet levende materialen: alle overige producten en materialen. Producten: onder producten worden tevens begrepen andere aan deze branche verwante artikelen en diensten die worden verkocht door de ondernemer.

Consument: iedere natuurlijke of rechtspersoon die - niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf - met de ondernemer een overeenkomst sluit voor het leveren van producten en/of het uitvoeren van werkzaamheden. Aangenomen werk: de uitvoering van tussen consument en ondernemer overeengekomen werkzaamheden tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.

Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst met een consument, tot stand gekomen via een georganiseerd systeem voor verkoop/dienstverlening (bijv. webwinkel, telefonische verkoop of postorder) waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (bijv. telefoon, e-mail), zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW.

Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1f BW, zoals bijv. bij consumenten thuis, op beurzen, tijdens busreisjes of op straat.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoering van werk door de leden van Tuinbranche Nederland aan consumenten, behalve op verhuurovereenkomsten.

ARTIKEL 3 - Het aanbod/de offerte en de overeenkomst

1. In het aanbod worden producten en/of diensten van de ondernemer duidelijk, waarheidsgetrouw en zo volledig mogelijk afgebeeld en/of beschreven. De ondernemer zal getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen die voor de consument belangrijk zijn nauwkeurig vermelden.

2. Deze algemene voorwaarden worden bij het aanbod overhandigd.

3. Uit het aanbod blijkt duidelijk welke rechten en plichten zijn verbonden aan het accepteren van het aanbod, zoals prijs, uitvoering, eventueel recht van retournering, wijze van betaling, bijkomende kosten, etc..

4. De consument geeft de ondernemer alle informatie die belangrijk is voor een correcte offerte. De ondernemer brengt schriftelijk offerte uit, rekening houdend met deze informatie. De consument moet de offerte goed kunnen beoordelen door gespecificeerde, volledige en nauwkeurige omschrijving van producten en werkzaamheden in de offerte.

5. De offerte vermeldt een datum en is, tenzij anders afgesproken, 30 dagen geldig.

6. De ondernemer behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Als de offerte niet doorgaat retourneert de consument op eerste verzoek van de ondernemer ontwerpen, tekeningen en/of schetsen. Doet de consument dat niet, dan kan de ondernemer een redelijke vergoeding voor zijn ontwerp in rekening brengen, mits hij de consument daarover tevoren heeft geïnformeerd.

7. De offerte bevat verder: - wanneer het werk wordt aangevangen en wanneer de oplevering is - eventuele levertermijnen (als niets is afgesproken geldt uiterlijk 30 dagen) - de wijze van betaling - het vestigingsadres van de ondernemer waar de consument met vragen en eventuele klachten terecht kan - of de consument van het retourrecht zoals omschreven in artikel 4 gebruik kan maken - na aankoop bestaande services en garanties.

8. De overeenkomst komt tot stand zodra de consument het aanbod accepteert en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.

ARTIKEL 4 - Het recht van retournering bij een koop in de winkel

1. Tenzij anders afgesproken, kunnen gekochte producten tot tien dagen na aankoop (ingaande de dag na aankoop) worden geretourneerd. Zij moeten ongebruikt en in de originele verpakking zijn met de originele kassabon. Eventuele door de ondernemer bij het aanbod aangegeven wijze van retournering moet worden gevolgd door de consument.

2. Uitgezonderd van retourrecht zijn: - bloemen, planten, bomen en dieren; - producten die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of op verzoek van de consument zijn besteld; - andere producten waarvan de ondernemer in het aanbod heeft aangegeven dat ze niet mogen worden geretourneerd.

3. De ondernemer mag in plaats van geld terug ook kiezen voor het sluiten van een vervangende koop of het geven van een tegoedbon, als dit bij het aanbod is aangegeven.

4. Als de consument gebruik maakt van het retourrecht waarbij geld wordt teruggegeven, dan zal de ondernemer binnen uiterlijk 14 dagen eventuele (aan)betalingen aan de consument terugbetalen.

ARTIKEL 5 – Levertermijnen en aflevering

1. Aflevering geschiedt op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van de gekochte producten stelt of kan stellen bij weigering tot afname na schriftelijke ingebrekestelling. Na aflevering gaat het risico van de producten over op de consument.

2. Als gekochte producten niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen de ondernemer en de consument een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen. Als er geen levertermijn is afgesproken geldt een vaste levertermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na de bestelling. ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR HET TUINCENTRUM Tuinbranche Nederland

3. De opgegeven levertermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.

4. Bij overschrijding van een vermoedelijke levertermijn moet de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke stellen en hem alsnog een redelijke termijn voor levering bieden.

5. Bij overschrijding van de vaste levertermijn of de nadere termijn zoals bedoeld in lid 4 mag de consument zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vorderen.

6. Een ingebrekestelling is niet nodig als de levering blijvend onmogelijk is of anderszins blijkt dat de ondernemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.

ARTIKEL 6 – Aanvullende bepalingen bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst

1. Voordat de overeenkomst wordt aangegaan moet de ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:

a. identiteit en vestigingsadres van de ondernemer;
b. belangrijkste kenmerken van de producten;
c. prijs van de producten incl. BTW en alle niet vermijdbare kosten zoals die van aflevering, vervoer, levering, porti, etc;
d. wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
e. voorwaarden van en wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, onder bijvoeging van het modelformulier voor herroeping;
f. indien van toepassing: als het herroepingsrecht niet van toepassing is, bijvoorbeeld bij maatwerk, bloemen, planten en dieren;
g. indien van toepassing: de geldigheidsduur van het aanbod;
h. indien van toepassing: als de consument zelf de kosten van retournering draagt en, als de ondernemer voor terugname kan zorgen, wat dit kost. Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst draagt de ondernemer de kosten van retournering;
i. indien van toepassing: informatie over garanties en service na aankoop

2. De consument mag gedurende 14 werkdagen de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.

3. Als de gekochte producten niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen. Als de consument en de ondernemer hebben afgesproken dat een product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan betaalt de ondernemer de kosten van retour zenden. Dit is alleen van toepassing als de consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De ondernemer informeert de consument hierover op begrijpelijke wijze.

4. Bij levering verstrekt de ondernemer het wettelijke retourformulier en de manier waarop de consument gebruik kan maken van zijn ontbindingsrecht, Bij een duurovereenkomst vermeldt de ondernemer hoe de duurovereenkomst moet worden opgezegd.

5. Als de ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet (in de juiste vorm) heeft verstrekt, is de termijn van de bedenktijd maximaal 12 maanden en 14 werkdagen. Als de verkoper binnen die 12 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht de termijn van 14 werkdagen te lopen.

6. Bij een overeenkomst op afstand is het retour zenden voor rekening en risico van de consument, tenzij de ondernemer de consument niet tijdig van dit feit op de hoogte heeft gesteld. De ondernemer mag bij de ontbinding van de overeenkomst op grond van de bedenktijd geen kosten in rekening brengen. Dit is alleen anders bij diensten, als de ondernemer aantoonbaar op uitdrukkelijk verzoek van de consument is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. De ondernemer mag dan de gemaakte kosten tot aan het moment van herroeping berekenen aan de consument.

ARTIKEL 7 - De prijs en prijswijzigingen

1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf afgesproken. De prijs is inclusief BTW en exclusief eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten. Eventuele kosten voor montage-, inrichtings- en/of installatiewerkzaamheden zullen steeds apart worden geoffreerd. De ondernemer informeert de consument tijdig voor het sluiten van de overeenkomst over de bijkomende kosten.

2. Als binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de levering en/of uitvoering een prijswijziging optreedt, zal de overeengekomen prijs hetzelfde blijven. Als na deze termijn levering en/of uitvoering nog niet heeft plaatsgevonden, mag de consument bij een prijsverhoging de overeenkomst ontbinden.

3. Lid 2 is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

4. Lid 2 is niet van toepassing als de meerprijs komt door de consument verlangd meerwerk en de ondernemer de consument tevoren heeft geïnformeerd over meerkosten, of als de consument na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen wenst in de uitvoering.

ARTIKEL 8 - Conformiteit

1. De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en aan de geldige wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De ondernemer garandeert ook dat de producten en/of diensten die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en bruikbaar zijn) of voor een bijzonder gebruik als dat is afgesproken.

2. De consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of als producten worden samengevoegd op aanwijzing van de consument, staat de consument in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en de ondernemer dat had moeten herkennen. Mondeling of telefonisch door de consument doorgegeven gegevens komen, zonder schriftelijke bevestiging van de ondernemer, voor risico van de consument.

3. Bij de koop van een plant of dier zal de ondernemer aan de consument de essentiële informatie verstrekken voor juist(e) gebruik/gezondheid/verzorging van de plant of het dier, waarbij ook aangesloten wordt op de door de consument verstrekte informatie.

4. Gebreken aan het geleverde ontstaan door ondeskundig gebruik, onzorgvuldigheid of veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht, komen niet voor rekening van de ondernemer. Dat geldt ook voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

5. De consument behoudt te allen tijde zijn wettelijke garantierechten.

ARTIKEL 9 - Wijzigingen aangenomen werk

1. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen.

2. Alle wijzigingen in aangenomen werk zijn meerwerk als dit een hogere prijs oplevert, of minderwerk als het een lagere prijs wordt.

3. Meer- en minderwerk zullen naar redelijkheid worden verrekend.

ARTIKEL 10 - Oplevering

Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de consument. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a. Als de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het werk heeft aanvaard; of
b. als uiterlijk 10 dagen zijn verstreken na een schriftelijke mededeling van de ondernemer dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden; of
c. als de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, waarbij door ingebruikneming van een deel van het werk dat deel als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 11 - Verkoop uit voorraad of op bestelling

1. Verkoop en levering uit voorraad geschiedt uitsluitend à contant. De geaccepteerde betaalmiddelen en beperkingen daarop worden vooraf door de ondernemer aangegeven. 2. Verkoop en levering op bestelling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijke en schriftelijke bestelling door de consument, tenzij anders afgesproken. ARTIKEL 12 - Uitvoering van een bestelling 1. De ondernemer zal uiterste zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoering van de bestelling van producten en bij de beoordeling van een aanvraag tot verlening van diensten. De ondernemer mag de bestelling of onderdelen daarvan uit laten voeren door niet bij hem in dienst zijnde derden.

2. Als de overeenkomst inclusief aflevering is, geldt als plaats van aflevering het door de consument opgegeven adres. De aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen.

3. De consument moet meewerken aan een tijdige aflevering.

4. De ondernemer mag ervan uitgaan dat de producten met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een gebruikelijke loswijze. Als het transport en/of het lossen niet op deze manier kan en daardoor extra kost, moet de consument deze extra kosten voldoen. Dit is alleen anders als de consument de ondernemer op de hoogte heeft gebracht van bijzondere omstandigheden vóór het sluiten van de koop. De ondernemer vraagt de consument naar de situatie op de afleverlocatie om zo een inschatting te kunnen maken van bereikbaarheid, gebruikelijke loswijze en eventuele bijkomende kosten. De ondernemer legt bijzonderheden hieromtrent in de offerte vast.

5. Tenzij anders afgesproken haalt de consument bestellingen binnen 7 dagen na bericht van de ondernemer − met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten − af of laat het bezorgen. Laat de consument dit na dan draagt hij de eventuele meerkosten.

6. Als de bezorging bijv. door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van producten vertraging ondervindt, of als een bestelling niet of slechts deels kan worden uitgevoerd, informeert de ondernemer de consument tijdig en zo mogelijk binnen 14 dagen na bestelling. Met inachtneming van artikel 5 - behoudens overmachtssituaties - mag de consument bij overschrijding van de overeengekomen levertijd met meer dan 7 werkdagen de overeenkomst kosteloos ontbinden.

7. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal de ondernemer redelijke inspanningen verrichten om een vervangend product te leveren. Hierover, over de levertijd en over de eventuele meer- of minderprijs informeert de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze. Stemt de consument niet in met levering van het vervangende product, dan mag hij de overeenkomst kosteloos ontbinden.

8. Levering kan in overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de producten gereed of voorradig zijn.

ARTIKEL 13 - Betaling/niet-tijdige betaling

1. Betaling vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij anders afgesproken.

2. Als betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan geldt betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken.

3. Als betaling in termijnen is afgesproken moet de consument betalen volgens de termijnen zoals vastgelegd in de overeenkomst.

4. Bij verkoop van producten mag de ondernemer de consument tot vooruitbetaling verplichten tot maximaal 50% van de koopsom.

5. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen termijn. De ondernemer zendt daarna een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen.

6. Als daarna nog steeds niet is betaald, mag de ondernemer wettelijke rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum.

7. Bij niet tijdige betaling mag de ondernemer nakoming van de overeenkomst opschorten totdat de vordering is voldaan.

8. Alle in redelijkheid gemaakte kosten die voortvloeien uit niet- of niet tijdige betaling komen voor rekening van de consument.

ARTIKEL 14 - Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten, voor zover niet aard- of nagelvast, blijven eigendom van de ondernemer zolang deze niet of niet geheel zijn betaald.

ARTIKEL 15 - Klachten

1. Bij klachten overlegt de consument een aankoopbewijs. Klachten moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, tijdig na ontdekking van het gebrek. Niet tijdig indienen van de klacht kan verlies van rechten tot gevolg hebben.

2. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat aan de bevoegde rechter kan worden voorgelegd.

ARTIKEL 16 - Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade door een tekortkoming die voor risico van de ondernemer komt of aan hem is toe te rekenen.

2. De consument is aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 17 - Slotbepaling

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als dit schriftelijk is afgesproken tussen partijen. © 2018 Tuinbranche Nederland

Algemene voorwaarden

LET OP: DEZE VOORWAARDEN ZIJN SLECHTS EEN VOORSTEL EN NIET BINDEND / VERPLICHTEND. ALLE ZAKEN DIENEN DOOR DE OPDRACHTGEVER ZELF GETOETS EN/OF AANGEPAST TE WORDEN.

 

GARDEN CONNECT IS OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK VOOR ZAKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE VOORWAARDEN.

 

Algemene Voorwaarden <opdrachtgever>

 

ARTIKEL 1 - Definities In deze algemene consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: het tuincentrum, lid van de Sectie Retail van Tuinbranche Nederland, dat bedrijfsmatig producten en/ of diensten verkoopt aan particulieren, waaronder dode en levende materialen voor verwerking/gebruik in tuin en huis.

Levende materialen: levende producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen. Niet levende materialen: alle overige producten en materialen. Producten: onder producten worden tevens begrepen andere aan deze branche verwante artikelen en diensten die worden verkocht door de ondernemer.

Consument: iedere natuurlijke of rechtspersoon die - niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf - met de ondernemer een overeenkomst sluit voor het leveren van producten en/of het uitvoeren van werkzaamheden. Aangenomen werk: de uitvoering van tussen consument en ondernemer overeengekomen werkzaamheden tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.

Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst met een consument, tot stand gekomen via een georganiseerd systeem voor verkoop/dienstverlening (bijv. webwinkel, telefonische verkoop of postorder) waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (bijv. telefoon, e-mail), zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW.

Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1f BW, zoals bijv. bij consumenten thuis, op beurzen, tijdens busreisjes of op straat.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoering van werk door de leden van Tuinbranche Nederland aan consumenten, behalve op verhuurovereenkomsten.

ARTIKEL 3 - Het aanbod/de offerte en de overeenkomst

1. In het aanbod worden producten en/of diensten van de ondernemer duidelijk, waarheidsgetrouw en zo volledig mogelijk afgebeeld en/of beschreven. De ondernemer zal getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen die voor de consument belangrijk zijn nauwkeurig vermelden.

2. Deze algemene voorwaarden worden bij het aanbod overhandigd.

3. Uit het aanbod blijkt duidelijk welke rechten en plichten zijn verbonden aan het accepteren van het aanbod, zoals prijs, uitvoering, eventueel recht van retournering, wijze van betaling, bijkomende kosten, etc..

4. De consument geeft de ondernemer alle informatie die belangrijk is voor een correcte offerte. De ondernemer brengt schriftelijk offerte uit, rekening houdend met deze informatie. De consument moet de offerte goed kunnen beoordelen door gespecificeerde, volledige en nauwkeurige omschrijving van producten en werkzaamheden in de offerte.

5. De offerte vermeldt een datum en is, tenzij anders afgesproken, 30 dagen geldig.

6. De ondernemer behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Als de offerte niet doorgaat retourneert de consument op eerste verzoek van de ondernemer ontwerpen, tekeningen en/of schetsen. Doet de consument dat niet, dan kan de ondernemer een redelijke vergoeding voor zijn ontwerp in rekening brengen, mits hij de consument daarover tevoren heeft geïnformeerd.

7. De offerte bevat verder: - wanneer het werk wordt aangevangen en wanneer de oplevering is - eventuele levertermijnen (als niets is afgesproken geldt uiterlijk 30 dagen) - de wijze van betaling - het vestigingsadres van de ondernemer waar de consument met vragen en eventuele klachten terecht kan - of de consument van het retourrecht zoals omschreven in artikel 4 gebruik kan maken - na aankoop bestaande services en garanties.

8. De overeenkomst komt tot stand zodra de consument het aanbod accepteert en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.

ARTIKEL 4 - Het recht van retournering bij een koop in de winkel

1. Tenzij anders afgesproken, kunnen gekochte producten tot tien dagen na aankoop (ingaande de dag na aankoop) worden geretourneerd. Zij moeten ongebruikt en in de originele verpakking zijn met de originele kassabon. Eventuele door de ondernemer bij het aanbod aangegeven wijze van retournering moet worden gevolgd door de consument.

2. Uitgezonderd van retourrecht zijn: - bloemen, planten, bomen en dieren; - producten die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of op verzoek van de consument zijn besteld; - andere producten waarvan de ondernemer in het aanbod heeft aangegeven dat ze niet mogen worden geretourneerd.

3. De ondernemer mag in plaats van geld terug ook kiezen voor het sluiten van een vervangende koop of het geven van een tegoedbon, als dit bij het aanbod is aangegeven.

4. Als de consument gebruik maakt van het retourrecht waarbij geld wordt teruggegeven, dan zal de ondernemer binnen uiterlijk 14 dagen eventuele (aan)betalingen aan de consument terugbetalen.

ARTIKEL 5 – Levertermijnen en aflevering

1. Aflevering geschiedt op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van de gekochte producten stelt of kan stellen bij weigering tot afname na schriftelijke ingebrekestelling. Na aflevering gaat het risico van de producten over op de consument.

2. Als gekochte producten niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen de ondernemer en de consument een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen. Als er geen levertermijn is afgesproken geldt een vaste levertermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na de bestelling. ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR HET TUINCENTRUM Tuinbranche Nederland

3. De opgegeven levertermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.

4. Bij overschrijding van een vermoedelijke levertermijn moet de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke stellen en hem alsnog een redelijke termijn voor levering bieden.

5. Bij overschrijding van de vaste levertermijn of de nadere termijn zoals bedoeld in lid 4 mag de consument zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vorderen.

6. Een ingebrekestelling is niet nodig als de levering blijvend onmogelijk is of anderszins blijkt dat de ondernemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.

ARTIKEL 6 – Aanvullende bepalingen bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst

1. Voordat de overeenkomst wordt aangegaan moet de ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:

a. identiteit en vestigingsadres van de ondernemer;
b. belangrijkste kenmerken van de producten;
c. prijs van de producten incl. BTW en alle niet vermijdbare kosten zoals die van aflevering, vervoer, levering, porti, etc;
d. wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
e. voorwaarden van en wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, onder bijvoeging van het modelformulier voor herroeping;
f. indien van toepassing: als het herroepingsrecht niet van toepassing is, bijvoorbeeld bij maatwerk, bloemen, planten en dieren;
g. indien van toepassing: de geldigheidsduur van het aanbod;
h. indien van toepassing: als de consument zelf de kosten van retournering draagt en, als de ondernemer voor terugname kan zorgen, wat dit kost. Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst draagt de ondernemer de kosten van retournering;
i. indien van toepassing: informatie over garanties en service na aankoop

2. De consument mag gedurende 14 werkdagen de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.

3. Als de gekochte producten niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen. Als de consument en de ondernemer hebben afgesproken dat een product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan betaalt de ondernemer de kosten van retour zenden. Dit is alleen van toepassing als de consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De ondernemer informeert de consument hierover op begrijpelijke wijze.

4. Bij levering verstrekt de ondernemer het wettelijke retourformulier en de manier waarop de consument gebruik kan maken van zijn ontbindingsrecht, Bij een duurovereenkomst vermeldt de ondernemer hoe de duurovereenkomst moet worden opgezegd.

5. Als de ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet (in de juiste vorm) heeft verstrekt, is de termijn van de bedenktijd maximaal 12 maanden en 14 werkdagen. Als de verkoper binnen die 12 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht de termijn van 14 werkdagen te lopen.

6. Bij een overeenkomst op afstand is het retour zenden voor rekening en risico van de consument, tenzij de ondernemer de consument niet tijdig van dit feit op de hoogte heeft gesteld. De ondernemer mag bij de ontbinding van de overeenkomst op grond van de bedenktijd geen kosten in rekening brengen. Dit is alleen anders bij diensten, als de ondernemer aantoonbaar op uitdrukkelijk verzoek van de consument is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. De ondernemer mag dan de gemaakte kosten tot aan het moment van herroeping berekenen aan de consument.

ARTIKEL 7 - De prijs en prijswijzigingen

1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf afgesproken. De prijs is inclusief BTW en exclusief eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten. Eventuele kosten voor montage-, inrichtings- en/of installatiewerkzaamheden zullen steeds apart worden geoffreerd. De ondernemer informeert de consument tijdig voor het sluiten van de overeenkomst over de bijkomende kosten.

2. Als binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de levering en/of uitvoering een prijswijziging optreedt, zal de overeengekomen prijs hetzelfde blijven. Als na deze termijn levering en/of uitvoering nog niet heeft plaatsgevonden, mag de consument bij een prijsverhoging de overeenkomst ontbinden.

3. Lid 2 is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

4. Lid 2 is niet van toepassing als de meerprijs komt door de consument verlangd meerwerk en de ondernemer de consument tevoren heeft geïnformeerd over meerkosten, of als de consument na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen wenst in de uitvoering.

ARTIKEL 8 - Conformiteit

1. De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en aan de geldige wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De ondernemer garandeert ook dat de producten en/of diensten die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en bruikbaar zijn) of voor een bijzonder gebruik als dat is afgesproken.

2. De consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of als producten worden samengevoegd op aanwijzing van de consument, staat de consument in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en de ondernemer dat had moeten herkennen. Mondeling of telefonisch door de consument doorgegeven gegevens komen, zonder schriftelijke bevestiging van de ondernemer, voor risico van de consument.

3. Bij de koop van een plant of dier zal de ondernemer aan de consument de essentiële informatie verstrekken voor juist(e) gebruik/gezondheid/verzorging van de plant of het dier, waarbij ook aangesloten wordt op de door de consument verstrekte informatie.

4. Gebreken aan het geleverde ontstaan door ondeskundig gebruik, onzorgvuldigheid of veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht, komen niet voor rekening van de ondernemer. Dat geldt ook voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

5. De consument behoudt te allen tijde zijn wettelijke garantierechten.

ARTIKEL 9 - Wijzigingen aangenomen werk

1. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen.

2. Alle wijzigingen in aangenomen werk zijn meerwerk als dit een hogere prijs oplevert, of minderwerk als het een lagere prijs wordt.

3. Meer- en minderwerk zullen naar redelijkheid worden verrekend.

ARTIKEL 10 - Oplevering

Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de consument. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a. Als de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het werk heeft aanvaard; of
b. als uiterlijk 10 dagen zijn verstreken na een schriftelijke mededeling van de ondernemer dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden; of
c. als de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, waarbij door ingebruikneming van een deel van het werk dat deel als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 11 - Verkoop uit voorraad of op bestelling

1. Verkoop en levering uit voorraad geschiedt uitsluitend à contant. De geaccepteerde betaalmiddelen en beperkingen daarop worden vooraf door de ondernemer aangegeven. 2. Verkoop en levering op bestelling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijke en schriftelijke bestelling door de consument, tenzij anders afgesproken. ARTIKEL 12 - Uitvoering van een bestelling 1. De ondernemer zal uiterste zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoering van de bestelling van producten en bij de beoordeling van een aanvraag tot verlening van diensten. De ondernemer mag de bestelling of onderdelen daarvan uit laten voeren door niet bij hem in dienst zijnde derden.

2. Als de overeenkomst inclusief aflevering is, geldt als plaats van aflevering het door de consument opgegeven adres. De aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen.

3. De consument moet meewerken aan een tijdige aflevering.

4. De ondernemer mag ervan uitgaan dat de producten met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een gebruikelijke loswijze. Als het transport en/of het lossen niet op deze manier kan en daardoor extra kost, moet de consument deze extra kosten voldoen. Dit is alleen anders als de consument de ondernemer op de hoogte heeft gebracht van bijzondere omstandigheden vóór het sluiten van de koop. De ondernemer vraagt de consument naar de situatie op de afleverlocatie om zo een inschatting te kunnen maken van bereikbaarheid, gebruikelijke loswijze en eventuele bijkomende kosten. De ondernemer legt bijzonderheden hieromtrent in de offerte vast.

5. Tenzij anders afgesproken haalt de consument bestellingen binnen 7 dagen na bericht van de ondernemer − met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten − af of laat het bezorgen. Laat de consument dit na dan draagt hij de eventuele meerkosten.

6. Als de bezorging bijv. door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van producten vertraging ondervindt, of als een bestelling niet of slechts deels kan worden uitgevoerd, informeert de ondernemer de consument tijdig en zo mogelijk binnen 14 dagen na bestelling. Met inachtneming van artikel 5 - behoudens overmachtssituaties - mag de consument bij overschrijding van de overeengekomen levertijd met meer dan 7 werkdagen de overeenkomst kosteloos ontbinden.

7. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal de ondernemer redelijke inspanningen verrichten om een vervangend product te leveren. Hierover, over de levertijd en over de eventuele meer- of minderprijs informeert de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze. Stemt de consument niet in met levering van het vervangende product, dan mag hij de overeenkomst kosteloos ontbinden.

8. Levering kan in overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de producten gereed of voorradig zijn.

ARTIKEL 13 - Betaling/niet-tijdige betaling

1. Betaling vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij anders afgesproken.

2. Als betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan geldt betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken.

3. Als betaling in termijnen is afgesproken moet de consument betalen volgens de termijnen zoals vastgelegd in de overeenkomst.

4. Bij verkoop van producten mag de ondernemer de consument tot vooruitbetaling verplichten tot maximaal 50% van de koopsom.

5. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen termijn. De ondernemer zendt daarna een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen.

6. Als daarna nog steeds niet is betaald, mag de ondernemer wettelijke rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum.

7. Bij niet tijdige betaling mag de ondernemer nakoming van de overeenkomst opschorten totdat de vordering is voldaan.

8. Alle in redelijkheid gemaakte kosten die voortvloeien uit niet- of niet tijdige betaling komen voor rekening van de consument.

ARTIKEL 14 - Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten, voor zover niet aard- of nagelvast, blijven eigendom van de ondernemer zolang deze niet of niet geheel zijn betaald.

ARTIKEL 15 - Klachten

1. Bij klachten overlegt de consument een aankoopbewijs. Klachten moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, tijdig na ontdekking van het gebrek. Niet tijdig indienen van de klacht kan verlies van rechten tot gevolg hebben.

2. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat aan de bevoegde rechter kan worden voorgelegd.

ARTIKEL 16 - Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade door een tekortkoming die voor risico van de ondernemer komt of aan hem is toe te rekenen.

2. De consument is aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 17 - Slotbepaling

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als dit schriftelijk is afgesproken tussen partijen. © 2018 Tuinbranche Nederland